Home Contact us

Contact Information

Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH

placeholder.svg

Số 166 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Vinh

Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH

placeholder.svg

Số 166 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Vinh

placeholder.svg

chamsockhachhang@thmilk.vn

Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH

placeholder.svg

chamsockhachhang@thmilk.vn

placeholder.svg

(84-8) 5429 7373

Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH

placeholder.svg

Số 166 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Vinh

placeholder.svg

chamsockhachhang@thmilk.vn

placeholder.svg

(84-8) 5429 7373

Contact Form