Thông tin tuyển dụng
Quản lý bán hàng khu vực/ Area sales manager
Hết hạn: 
30/04/13

 

Mô tả công việc/ Job description :
- Đề ra và thống nhất những mục tiêu rõ ràng phù hợp với mục tiêu của công ty đối với từng vị trí nhân viên bán hàng ( sản lượng, doanh số, phân phối…)/ Propose and unify specific targets in alignment with objectives of company for each store staff ( output, sales, distribution...
- Đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu tại những cuộc họp hàng tuần /tháng và lên kế hoạch hành động thích hợp, kịp thời nhằm đạt mục tiêu/ Assess the process of realizing objectives in weekly/ monthly meetings and plan appropriate, timely actions to achieve targets.
- Đảm bảo việc truyền đạt thông tin rõ ràng về các chính sách của công ty ( giá, khuyến mãi,.)/
Ensure clear communication about company policies ( price, promotion...)
- Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch ( sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày/ chi phí khuyến mãi …) đến từng khu vực./Responsible for reasonably allocating targets, plan ( output/ sales/ visual merchandising/ coverage, promotion cost... in each area.
- Thực thi hệ thống theo dõi, kiểm tra và đánh giá năng suất hiệu quả thành tích nhân viên ( V-sales academy, PA, MBO ) nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên/ Implement the system of tracking, checking and assessing staffs’ performance, effectiveness ( V-sales academy, PA, MBO) with a view to improve and enhance working effectiveness of staffs. 
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về doanh số, sản lượng, độ phủ…/Ensure achieve proposed targets, plans about sales figures, output, coverage...
- Đảm bảo nhân viên và nhà phân phối thực hiện nghiêm túc các chính sách, điều khoản trong hợp đồng và các văn bản/ thông báo của công ty theo từng giai đoạn/ Ensure staffs and distributors strictly obey policies, terms in contract and documents/ annoucements of company in each period. 
- Đảm bảo sự vận hành của hệ thống báo cáo của Nhà Phân Phối (chương trình Solomon )/ Ensure the operation of report system of Distributors ( Solomon Program)/Phản hồi các thông tin tại khu vực cho quản lý trực tiếp.
 
Yêu cầu công việc/Job requirement :
-Tốt nghiệp Đại Học/ BA
- Ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Ngoại thương/ 
Prefer Business Administration, Economics and Foreign Trade.
- Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm là Quản Lý Bán Hàng Khu vực trong ngành hàng tiêu dùng nhanh/ Preferred have 1 year experience at position as Area Sales Manager in field of FMCG.