Quảng cáo truyền hình
  • Phim quảng cáo sản phẩm sữa chua ăn TH true YOGURT công thức TOPKID (khuyến mại 8+1)
  • Phim quảng cáo sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT công thức TOPKID
  • Phim quảng cáo sữa tươi sạch TH true MILK
  • Phim quảng cáo sữa chua TH true YOGURT
  • Phim quảng cáo sữa tươi sạch TH true MILK công thức TOP KID